KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W AKADEMICKIM ZWIĄZKU SPORTOWYM KATOWICE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Akademicki Związek Sportowy Katowice, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 15 (zwany dalej „AZS Katowice”) przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy Katowice z siedzibą 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 15, KRS: 0000166519, NIP: 6342523170, REGON: 278174055.

DANE KONTAKTOWE:

Z AZS Katowice można się kontaktować w następujący sposób:

– pisemnie na adres: Akademicki Związek Sportowy Katowice, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 15,
– elektronicznie na adres e-mail: katowice@azs.pl.

W AZS Katowice nie powołano Inspektora Ochrony Danych.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Akademicki Związek Sportowy Katowice w następujących celach:

 1. wypełnienia ciążących na Akademickim Związku Sportowym Katowice obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Akademickiego Związku Sportowego Katowice, a w szczególności, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. realizacji umowy pomiędzy stronami, w szczególności warunków i regulacji zawartych w regulaminie imprez (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. realizacji zadań w interesie publicznym – w przypadku, gdy impreza jest współfinansowana ze środków publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE:

Akademicki Związek Sportowy Katowice będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:

 1. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Akademickim Związku Sportowym Katowice przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 2. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Akademickiego Związku Sportowego Katowice, o których mowa powyżej, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 3. W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania stanowi realizacja umowy pomiędzy stronami lub realizacja zadania w interesie publicznym dane będą przetwarzane do zakończenia imprezy, a następnie w formie zanonimizowanej – w sytuacjach, gdy jest to możliwe – do celów sprawozdawczo-kontrolnych przez okres oznaczony w regulaminie imprezy bądź w umowie z podmiotem współfinansującym imprezę.
 4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.

 

ODBIORCY DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Akademicki Związek Sportowy Katowice następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmiotom współfinansującym wydarzenia organizowane przez Akademicki Związek Sportowy Katowice, w tym Ministerstwom (głównie właściwym ds. sportu oraz nauki i szkolnictwa wyższego), polskim związkom sportowym.
 2. Podmiotom współadministrującym danymi osobowymi lub partnerom w realizacji projektów lub imprez sportowych, np. innym jednostkom AZS, konsulatom/ambasadom/centrom wizowym, uczelniom.
 3. Innym podmiotom współpracującym z Akademickim Związkiem Sportowym Katowice, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą na udostępnianie mu takich danych.

 

PUBLIKACJA DANYCHOSOBOWYCH:

W pewnych sytuacjach, np. przy organizacji Akademickich Mistrzostwa Śląska i Akademickich Mistrzostw Polski na stronach internetowych należących do AZS Katowice oraz na Facebooku publikowane są wyniki/składy. Wynika to z charakteru zawodów oraz jest wymagane przez zleceniodawców/grantodawców/sponsorów.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

W związku z przetwarzaniem danych przez Akademicki Związek Sportowy Katowice przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m. in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO).
 2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).
 3. Prawo żądania usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) w przypadku gdy:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
  d. dane osobowe były przetwarzane niezgodne z prawem,
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do założonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:
  a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  c. Akademicki Związek Sportowy Katowice nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawne uzasadnione podstawy po stronie Akademicki Związek Sportowy Katowice są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Akademicki Związek Sportowy Katowice w oparciu o prawne uzasadniony interes Akademicki Związek Sportowy Katowice, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Akademicki Związek Sportowy Katowice wiążący, chyba, że Akademicki Związek Sportowy Katowice wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Konieczność podania danych osobowych wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. W takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji obowiązków ustawowych przez Akademicki Związek Sportowy.
Konieczność podania danych osobowych wynika również z umów o dofinansowanie zadań. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożność uczestnictwa z wydarzeniu.

Partnerzy i Sponsorzy